Formularz rekrutacyjny

Egzamin zawodowy

 • Informacje ogólne

  Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejetności z zakresu danego zawodu, określonego w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • Terminy egzaminów zawodowych

  Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  Egzaminy zawodowe w roku 2012 odbędą się w terminach:
  - etap pisemny - 18 czerwca 2012 r.
  - etap praktyczny - od 19 do 22 czerwca 2012 r.

 • Zdawalność naszych słuchaczy