Formularz rekrutacyjny

Egzamin zawodowy

  • Informacje ogólne

    Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejetności z zakresu danego zawodu, określonego w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  • Terminy egzaminów zawodowych

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  • Zdawalność naszych słuchaczy