Formularz rekrutacyjny

Technik elektroradiolog

INFORMACJE OGÓLNE
Czas kształcenia w zawodzie Technik elektroradiolog wynosi dwa i pół roku, a uzyskanie dyplomu państwowego jest uwarunkowane zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej dla zawodu Technik elektroradiolog są mężczyźni, jednak nierzadko absolwentami zdarzają się kobiety. Podstawową formą kształcenia w zawodzie jest stacjonarna - dzienna (poniedziałek-piątek). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku edukacyjnym, w razie potrzeby uruchamia się weekendową formę kształcenia, skierowaną głównie dla pracujących słuchaczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
4) analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
5) wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.