Formularz rekrutacyjny

Terapeuta zajęciowy

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zadaniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe jest ciągłe dostosowywanie się do rynku pracy oraz rejestrowanie zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Wzajemne powiązania globalnych systemów gospodarczych stwarzają potrzebę ciągłego udoskonalania i stosowania nowych rozwiązań w edukacji zawodowej. Szczególnymi celami w przypadku kształcenia zawodowego są: uzyskanie poprawy jakości w kształceniu zawodowym Terapeuta zajęciowy poprzez zintegrowane podejście do różnych dziedzin życia zawodowego, korelacja przedmiotowa dzięki której możliwe jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań zawodowych, osiągnięcie odpowiedzialnego absolwenta oraz dzięki nowoczesnej wiedzy wzrost liczby uczniów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Realizacja programu wymaga zróżnicowanych działań ze strony nauczycieli. Dokonuje się tego w postaci metodycznego i systematycznego wdrażania treści nauczania zawartych w programie, stwarzania przyjaznych warunków do nauki wykonywania zawodu oraz doskonalenie wiedzy ogólnej zdobytej na niższych szczeblach edukacji. Wysoka jakość przyswojonej wiedzy oraz umiejętność jej zastosowania pozwala absolwentowi kierunku Terapeuta zajęciowy na konkurencyjność w ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Powołując się na ideę zrównoważonego rozwoju, szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju każdego ucznia. Dokonuje się to poprzez dostosowanie realizacji programu do jego potrzeb, możliwości ścieżki edukacyjnej i kariery, jak i mobilizację do podejmowania kontynuacji kształcenia się na wyższych szczeblach.

INFORMACJA OGÓLNE
Czas kształcenia w zawodzie Terapeuta zajęciowy wynosi dwa lata, a uzyskanie dyplomu państwowego jest uwarunkowane zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej dla zawodu Terapeuta zajęciowy są kobiety, jednak nierzadko absolwentami zdarzają się mężczyźni. Podstawową formą kształcenia w zawodzie jest stacjonarna - dzienna (poniedziałek-piątek). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku edukacyjnym, w razie potrzeby uruchamia się weekendową formę kształcenia, skierowaną głównie dla pracujących terapeutów którzy ukończyli kursy doskonalące i kwalifikacyjne, nieposiadających dyplomu zawodowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.