Formularz rekrutacyjny

Asystentka stomatologiczna

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zadaniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe jest ciągłe dostosowywanie się do rynku pracy oraz rejestrowanie zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Wzajemne powiązania globalnych systemów gospodarczych stwarzają potrzebę ciągłego udoskonalania i stosowania nowych rozwiązań w edukacji zawodowej. Szczególnymi celami w przypadku kształcenia zawodowego są: uzyskanie poprawy jakości w kształceniu zawodowym Asystentki stomatologicznej poprzez zintegrowane podejście do różnych dziedzin życia zawodowego, korelacja przedmiotowa dzięki której możliwe jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań zawodowych, osiągnięcie odpowiedzialnego absolwenta oraz dzięki nowoczesnej wiedzy wzrost liczby uczniów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Realizacja programu wymaga zróżnicowanych działań ze strony nauczycieli. Dokonuje się tego w postaci metodycznego i systematycznego wdrażania treści nauczania zawartych w programie nauczania, stwarzania przyjaznych warunków do nauki wykonywania zawodu oraz doskonalenie wiedzy ogólnej zdobytej na niższych szczeblach edukacji. Wysoka jakość przyswojonej wiedzy oraz umiejętność jej zastosowania pozwala absolwentowi kierunku Asystentka stomatologiczna konkurencyjność w ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Powołując się na ideę zrównoważonego rozwoju, szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju każdego ucznia. Dokonuje się to poprzez dostosowanie realizacji programu do jego potrzeb, możliwości ścieżki edukacyjnej i kariery, jak i mobilizację do podejmowania kontynuacji kształcenia się na wyższych szczeblach.

INFORMACJA OGÓLNE
Czas kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna wynosi jeden rok, a uzyskanie dyplomu państwowego jest uwarunkowane zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej dla zawodu asystentka stomatologiczna są kobiety, jednak nierzadko absolwentami zdarzają się mężczyźni. Podstawową formą kształcenia w zawodzie jest stacjonarna - dzienna (poniedziałek-piątek). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku edukacyjnym, w razie potrzeby uruchamia się weekendową formę kształcenia, skierowaną głównie dla pracujących pomocy dentystycznych przyuczonych do pracy na stanowisku asystentki stomatologicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.