Formularz rekrutacyjny

Technik farmaceutyczny

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zadaniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe jest ciągłe dostosowywanie się do rynku pracy oraz rejestrowanie zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Wzajemne powiązania globalnych systemów gospodarczych stwarzają potrzebę ciągłego udoskonalania i stosowania nowych rozwiązań w edukacji zawodowej. Szczególnymi celami w przypadku kształcenia zawodowego są: uzyskanie poprawy jakości w kształceniu zawodowym Technik farmaceutyczny poprzez zintegrowane podejście do różnych dziedzin życia zawodowego, korelacja przedmiotowa dzięki której możliwe jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań zawodowych, osiągnięcie odpowiedzialnego absolwenta oraz dzięki nowoczesnej wiedzy wzrost liczby uczniów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Realizacja programu wymaga zróżnicowanych działań ze strony nauczycieli. Dokonuje się tego w postaci metodycznego i systematycznego wdrażania treści nauczania zawartych w programie, stwarzanie przyjaznych warunków do nauki wykonywania zawodu oraz doskonalenie wiedzy ogólnej zdobytej na niższych szczeblach edukacji. Wysoka jakość przyswojonej wiedzy oraz umiejętność jej zastosowania pozwala absolwentowi kierunku Technik farmaceutyczny na konkurencyjność w ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Powołując się na ideę zrównoważonego rozwoju, szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju każdego ucznia. Dokonuje się to poprzez dostosowanie realizacji programu do jego potrzeb, możliwości ścieżki edukacyjnej i kariery, jak i mobilizację do podejmowania kontynuacji kształcenia się na wyższych szczeblach.

INFORMACJA OGÓLNE
Czas kształcenia w zawodzie Technik farmaceutyczny wynosi dwa lata, a uzyskanie dyplomu państwowego jest uwarunkowane zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej dla zawodu Technik farmaceutyczny są kobiety, jednak nierzadko absolwentami zdarzają się mężczyźni. Podstawową formą kształcenia w zawodzie jest stacjonarna - dzienna (poniedziałek-piątek). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku edukacyjnym, w razie potrzeby uruchamia się weekendową formę kształcenia, skierowaną głównie dla pracujących słuchaczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.