Technik masażysta

OKRES KSZTAŁCENIA: 4 semestry

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania masażu medycznego;
  2. wykonywania masażu sportowego;
  3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
  4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik masażysta:

  1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
  2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie;
  3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu.