Asystentka stomatologiczna

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 semestry

Absolwent w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
  2. asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
  3. przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
  4. wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna:

  1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich ;
  2. efekty kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna;
  3. efekty kształcenia właściwe dla Asystentki stomatologicznej (Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wyodrębnionej w zawodzie asystentka stomatologiczna).