Egzamin zawodowy

Dyplom

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonego w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
– etapu pisemnego
– etapu praktycznego

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
– z etapu pisemnego co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia
– z etapu praktycznego co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Etapy:

Pisemny egzamin zawodowy:
Etap pisemny egzaminu zawodowego jest przeprowadzany w formie testu.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 60 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Praktyczny egzamin zawodowy:
Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i certyfikat.