Technik elektroradiolog

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 semestrów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
  2. wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów
  3. w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
  4. wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola
  5. magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
  6. analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
  7. wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog:

  1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
  2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie,
  3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.